ناردون ناردون با تیمی جوان قصد دارد رؤیای آموزش بازی محور برای دانش آموزان کلاس اولی ایران را محقق کند http://nardooon.ir 2020-08-10T02:00:24+01:00 text/html 2019-07-08T10:59:03+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده یک شهر روئیایی برای کودکان http://nardooon.ir/post/1863 <div id="72291906810"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/3ciNR?data[rnddiv]=72291906810&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-07-08T10:57:38+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده یک شهر کوچک برای بچه ساختن http://nardooon.ir/post/1862 <div id="81651376425"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/rlN74?data[rnddiv]=81651376425&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-07-08T10:46:22+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده پول در آوردن بچه ها در شهر Kidzania http://nardooon.ir/post/1861 <div id="41810252206"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/J4Gu9/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2019-01-18T06:52:37+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده ثبت نام رویداد سرقت_ادبی http://nardooon.ir/post/1857 <div class="evand-widget evand-widget-event-registration" data-event-slug="بازی-فکری-سرقت-ادبی" data-setting=""><script>(function(){if(!document.getElementById('evand-widget-event-registration')){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript";t.async=!0;t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"widgets.evand.com/event-registration.js?load=1";t.setAttribute('id','evand-widget-event-registration');var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e);}})();</script></div> text/html 2018-12-24T14:47:38+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده پسری که با صدایش ، لیوان می شکند http://nardooon.ir/post/1856 <div id="15456628094328537"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/xGeN2?data[rnddiv]=15456628094328537&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:45:43+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده بازدید از بیمارستان موزیکال پلازا ؛ باکو _ بخش خون گیری http://nardooon.ir/post/1855 <div id="1545662740307323"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/nPHug?data[rnddiv]=1545662740307323&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:44:49+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده درس علوم در آزمایشگاه بیمارستان ( باکو) http://nardooon.ir/post/1854 <div id="15456626857893656"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/kaDz5?data[rnddiv]=15456626857893656&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:43:14+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده آموزش رنگ ها و اعداد با پازل http://nardooon.ir/post/1853 <div id="15456625891227708"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/X7qxD?data[rnddiv]=15456625891227708&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:42:19+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده آموزش رنگ ها با اعداد http://nardooon.ir/post/1852 <div id="1545662530717031"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fO5MI?data[rnddiv]=1545662530717031&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:32:30+01:00 nardooon.ir مجتبی قلی ز اده آموزش طراحی http://nardooon.ir/post/1851 <div id="15456619441250855"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/m5cM2?data[rnddiv]=15456619441250855&amp;data[responsive]=yes"></script></div>